A seed és startup cégek finanszírozása a JEREMIE program után

A JEREMIE program kihelyezési szakaszának lezárulását követően érezhetően kevesebb finanszírozási lehetőség van a magyar piacon, ugyanakkor ez alkalmat teremt a magánszektor forrásainak felhasználására. A viszonylag kiszámíthatóan és jól szabályozottan működő JEREMIE alapok helyett jelentkező magánbefektetők azonban igen eltérő feltételekkel szerződnek, így érdemes alaposan átgondolni, hogy valójában milyen forrásra van szüksége a vállalkozásnak.

Változnak a könyvvizsgálati rotációra vonatkoztó szabályok

A 2016. június 16-át követően induló első üzleti év tekintetében először alkalmazandó jogszabályi előírás miatt szükséges a közérdeklődésre számot tartó gazdasági társaságoknak a jelenlegi könyvvizsgálójukkal fennálló megbízási jogviszonyuk időtartamát felülvizsgálni és szükség esetén új könyvvizsgáló társaság megbízásáról gondoskodniuk.

Mikor jogellenes a felszámoló szerződés felmondása?

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban a „Cstv.”) szabályai alapján, az abban meghatározott un. gazdálkodó szervezetek fizetésképtelensége miatt hivatalból, az adós vagy hitelező által indított eljárások sokasága van folyamatban. Mivel a gazdasági szereplők sok esetben határon túl – és itt legfőképpen az Európai Unió területét érdemes megemlíteni – is kifejtik a gazdasági tevékenységüket, jó tudni, hogy egy esetleges felszámolási eljárás során mikor és melyik jog az irányadó.

Várandós nővel közölt felmondás visszavonhatósága

A 2012. évi I. törvény („Mt.") többek között felmondás elleni védelmet biztosít a várandóság teljes tartamára, továbbá az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés megkezdésétől számított legfeljebb hat hónapos időtartamra. Az Mt. ezen esetek kapcsán eredetileg előírta, hogy a munkavállaló az Mt. által biztosított védettségre csak akkor hivatkozhatott, ha a várandóságáról illetve a reprodukciós eljárással összefüggő kezelés megkezdéséről a felmondás közlését megelőzően a munkáltatót tájékoztatta.

Összefonódás a versenyjogban

A vállalkozások összefonódási ellenőrzésének célja a monopóliumok kialakulásának versenyjogi eszközökkel történő megakadályozása. A modern piacgazdasággal együtt jár a tőkekoncentráció jelensége. A versenyjog nem kívánja megakadályozni ennek jelenlétét, hanem szabályozni és visszaszorítani hivatott a versenyre kiemelten káros hatásokat jelentő koncentrációkat.

Így foglalkoztathatóak a fiatal munkavállalók

A fiatal munkavállaló fogalmát az Mt. 294.§ (1)(a) bekezdése tartalmazza. Ennek értelmében fiatal munkavállalónak a 18. életévét be nem töltött munkavállaló minősül. Az ő esetükben korukra tekintettel a jog szigorúbb szabályok alkalmazását rendeli el. Ezek a szigorúbb szabályok a munkaviszony létesítésénél, megszüntetésénél, valamint a munka- és pihenőidő biztosításánál jelennek meg leginkább.

A JEREMIE program elszámolásával kapcsolatos felelősségi kérdések

A 2009-ben indult JEREMIE programok hatására a hazai kockázati tőkepiac jelentős fejlődésnek indult, hiszen a programban részt vevő 28 alapkezelő 131,5 milliárd forint támogatás folyósítására kapott mandátumot, a magyar KKV szektor élénkítése érdekében. A 2016. május 31. napjáig tartó kihelyezési időszak még épp hogy csak lezárult, de már most számos szabálytalanságra derült fény.

Kívül Kft. belül részvénytársaság

Az „új” Ptk. hatálybalépésével a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás adta keretek rugalmasabbá váltak. Az ezzel járó nagyobb szabadságnak is vannak azonban nyilvánvalóan határai, mely határvonalak egyértelműen és elsősorban a még kialakulóban lévő bírósági döntésekben kifejeződő joggyakorlat alapján kristályosodhatnak csak ki.

Törvényi védelem a zálogjogosultaknak

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény külön címszóval emeli ki a zálogjogosult ún. bekapcsolódási lehetőségét a végrehajtási eljárásba. A bekapcsolódás törvényi szabályozásának a kiemelt célja, hogy a zálogjogosult érdekei már a saját végrehajtási eljárása megindítása előtt effektív módon érvényesüljenek.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Publikációk csatornájára

Hírek

Infó

Események