Ha egyedül nem megy... - avagy a közös ajánlattevők és az alkalmassági feltételek

Sokszor előfordul összetett projektek esetében, hogy egy gazdasági szereplő egyedül nem tudna megfelelni a kiírásban szereplő összes feltételnek, ebben az esetben is lehetősége van arra, hogy a közbeszerzési eljárásban mással együtt közösen nyújtson be ajánlatot. Érdemes áttekinteni, hogy ebben a helyzetben mely feltételeket kell, illetve lehet az ajánlattevőknek együttesen teljesíteniük és melyek azok a feltételek, melyeknek elég, ha az ajánlattevők egyike megfelel.

A kft. tagja átruházhatja-e az elővásárlási jogát a tagokon kívülálló személyre?

A gazdasági társaságokról szóló korábbi törvények egyértelműen kizárták a tagokat megillető elővásárlási jog átruházását. Mivel a régi Ptk. az adásvételről szóló fejezetében tartalmazott egy szabályt arra vonatkozóan, hogy a gazdálkodó szervezet kijelölheti azt a személyt, aki az elővásárlási jog gyakorlására jogosult, kérdésként merült fel, hogy ez a szabály alkalmazható-e a társasági jogban az új Ptk. szerint?

A hitel-tanácsadási tevékenység buktatói

A Hpt. 2016. március 21-től hatályba lépő módosítása bevezette a hitel-tanácsadási tevékenységet, mint új kiegészítő, engedélyköteles pénzügyi szolgáltatást. A módosítás óta azonban számos gyakorlati kérdés merült fel arra vonatkozóan, hogy az egyes tanácsadási tevékenységek mikor esnek az új engedélyköteles tevékenység fogalma alá.

Építési szabályok-felelősség biztosítás

Szeptemberben lépett hatályba az építési törvény módosítása, miszerint a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépületre vonatkozó építészeti-műszaki tevékenység végzéséhez kormányrendelet felelősségbiztosítást írhat elő. Az új szabályozás szerint az építési engedélyezés helyett csupán bejelentési kötelezettség alá eső lakóépületek kivitelezésénél az építésztervezőnek és a kivitelezésben részt vevőknek felelősségbiztosítással kell rendelkezniük.

A NET program tapasztalatai a hitelező bank szemszögéből

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET Zrt.), a Bankszövetség és a Kormány által meghatározott Otthonvédelmi Akcióterv alapján jött létre, azzal a feladattal, hogy a szociálisan legrászorultabb hiteladósok lakásait megvásárolja. A törvényhozó ennek keretében megalkotta a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényt (NET törvény), amelynek célja, hogy mind a hitelezők, mind az adósok, mind az állam számára elfogadható megoldást találjon a jelzáloghitel-törlesztés miatt súlyosan eladósodott hiteladósok helyzetére.

A seed és startup cégek finanszírozása a JEREMIE program után

A JEREMIE program kihelyezési szakaszának lezárulását követően érezhetően kevesebb finanszírozási lehetőség van a magyar piacon, ugyanakkor ez alkalmat teremt a magánszektor forrásainak felhasználására. A viszonylag kiszámíthatóan és jól szabályozottan működő JEREMIE alapok helyett jelentkező magánbefektetők azonban igen eltérő feltételekkel szerződnek, így érdemes alaposan átgondolni, hogy valójában milyen forrásra van szüksége a vállalkozásnak.

Változnak a könyvvizsgálati rotációra vonatkoztó szabályok

A 2016. június 16-át követően induló első üzleti év tekintetében először alkalmazandó jogszabályi előírás miatt szükséges a közérdeklődésre számot tartó gazdasági társaságoknak a jelenlegi könyvvizsgálójukkal fennálló megbízási jogviszonyuk időtartamát felülvizsgálni és szükség esetén új könyvvizsgáló társaság megbízásáról gondoskodniuk.

Mikor jogellenes a felszámoló szerződés felmondása?

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban a „Cstv.”) szabályai alapján, az abban meghatározott un. gazdálkodó szervezetek fizetésképtelensége miatt hivatalból, az adós vagy hitelező által indított eljárások sokasága van folyamatban. Mivel a gazdasági szereplők sok esetben határon túl – és itt legfőképpen az Európai Unió területét érdemes megemlíteni – is kifejtik a gazdasági tevékenységüket, jó tudni, hogy egy esetleges felszámolási eljárás során mikor és melyik jog az irányadó.

Várandós nővel közölt felmondás visszavonhatósága

A 2012. évi I. törvény („Mt.") többek között felmondás elleni védelmet biztosít a várandóság teljes tartamára, továbbá az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés megkezdésétől számított legfeljebb hat hónapos időtartamra. Az Mt. ezen esetek kapcsán eredetileg előírta, hogy a munkavállaló az Mt. által biztosított védettségre csak akkor hivatkozhatott, ha a várandóságáról illetve a reprodukciós eljárással összefüggő kezelés megkezdéséről a felmondás közlését megelőzően a munkáltatót tájékoztatta.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Publikációk csatornájára

Hírek

Infó

Események